Θεσμικό πλαίσιο

Ορισμός Όρων

Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων:

Όρος / συντομογραφία
Η/Ο ή
EV (electric vehicle)
Ηλεκτροκίνητο όχημα 
PEV (pure electric vehicle)
BEV (battery electric vehicle)
Αμιγώς ηλεκτρικό́ όχημα – όχημα το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά́ ηλεκτροκινητήρες
OVCHEV (off-vehicle charging hybrid electric vehicle)
PHEV (plug-in hybrid vehicle 
Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα εξωτερικής φόρτισης  
FCHV (fuel-cell-hybrid vehicle)Όχημα κυψέλης καυσίμου εξοπλισμένο το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σύστημα αποθήκευσης καυσίμου και τουλάχιστον ένα επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

Φόρτιση:

Όρος / συντομογραφία
Φορτιστής / ChargerΔιεπαφή ικανή́ να φορτίζει το συσσωρευτή́ ενός ηλεκτρικού́ οχήματος
Σταθμός φόρτισης / Charging StationΣημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος (από 3,7 έως 22 kw)
Σταθμός ταχείας φόρτισης /
Fast / Rapid Charging Station
Σημείο επαναφόρτισης ισχύος μεγαλύτερης των 22 kw
Δημόσιος σταθμός φόρτισης /
Public Charging Station
Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης
Επίπεδο φόρτισης / Charging levelΕπίπεδο φόρτισης που αναφέρεται στο επίπεδο ισχύος του σταθμού φόρτισης ή του ρευματοδότη (charging outlet)
Μέθοδος φόρτισης / Charging modeΤρόπος διασύνδεσης του ηλεκτρικού́ οχήματος με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και επικοινωνίας μεταξύ́ οχήματος και σημείου επαναφόρτισης.

Διαχείριση φόρτισης:

Όρος / συντομογραφία
Ιδιοκτήτης / HostΙδιοκτήτης υποδομών φόρτισης
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητά του σημείο ή σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο.
ΦΕΥΦΗΟ / CPOΦορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης. Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης, για τις οποίες δύναται να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.
ΠΥΗ / eMSPΠάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Δίκτυα ηλεκτροκίνησης.
Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συμβεβλημένους χρήστες.
ΦΔΣΦορέας διεκπεραίωσης / εκκαθάρισης συναλλαγών (roaming platform / clearing house).
Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριο- ποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή μεταξύ Π.Υ.Η. ή μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η., για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης.
Μ.Υ.Φ.Α.Η.Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κ.Α.Δ.

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1128/2020 προστίθενται στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.1133/2008) οι εξής οικονομικές δραστηριότητες:

Κ.Α.Δ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
52.21.26Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης
52.21.26.01Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων
52.21.26.02Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
52.21.26.03Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΦΕΚ

Σχετικές δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ:

Ημερ.Αρ.Περιγραφή
5/5/20232966/2023Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»
8/10/20214654/2021Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
5/10/20204380/2020Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.
7/8/202077472/520Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»
23/7/20204710/2020Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.
3/12/20194643/2019 | 193/A’/2019Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
4/6/201942863-438Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
15/1/2015Β50/15 | 71287/6443Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν εφαρμογή, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Εθνικό Δίκαιο, είναι οι εξής:

ΟδηγίαΦΕΚΠεριγραφή
2014/32/ΕΕ
στα αγγλικά: 2014/32/ΕU
1231/B’/2016Η αριθμ. οικ. ΔΠΠ 1418/22-4-2016 Απόφαση, με θέμα «Ενσωμάτωση
στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων» 
2014/30/ΕΕ
στα αγγλικά: 2014/30/ΕU
1602/B’/2016Η αριθμ. οικ. 37764/873/Φ342/2-6-2016 απόφαση, με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014» 
2002/95/ΕΚ
στα αγγλικά: 2002/95/ΕC
82/A’/2004Το π.δ. 117, με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003. 
768/2008/ΕΚ
στα αγγλικά: 768/2008/ΕC
Η αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
2014/94/ΕΕ
στα αγγλικά: 2014/94/ΕU
222/A’/2016Ο ν. 4439/2016, με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» 
3824/Β ́/2017 Η αριθμ. οικ. 77226/1/27/10/2017 απόφαση, με θέμα «Καθορισμός και εξειδίκευση των απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής και των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών» 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εφαρμογή κατά περίπτωση είναι τα εξής:

ΠρότυποΠεριγραφή
EN/IEC 61851‑1Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements. 
EN/IEC 62196‑1Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets -Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General requirements. 
EN/IEC 62196‑2Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets -Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories. 
EN/IEC 62196‑3Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers. 
0
    Καλάθι
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop